Instruktioner för avfallshantering och återlämning

Elektriska och elektroniska apparater innehåller skadliga ämnen som potentiellt kan äventyra vår hälsa och miljön, samt värdefulla resurser som kan återvinnas med din hjälp. Därför måste gamla elektriska apparater samlas in separat från osorterat kommunalt avfall i slutet av deras livslängd och får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Detta framgår av symbolen med en överstruken soptunna som visas nedan och som används för märkning av elektriska apparater.

Din skyldighet att lämna tillbaka gamla elektriska apparater

Enligt lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG) är alla konsumenter skyldiga att göra sig av med gammal elektrisk utrustning, inklusive lampor och fläktar (med undantag för glödlampor) på ett professionellt och miljövänligt sätt och att lämna in dem till ett godkänt insamlings- eller återlämningsställe. Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning tas emot kostnadsfritt och återvinns på ett miljövänligt och resursbesparande sätt. Insamlings- och returcentralerna överlämnar de gamla apparaterna till certifierade avfallshanteringsföretag, som först kontrollerar om apparaterna kan renoveras och återanvändas. Om återanvändning inte är möjlig avlägsnas de skadliga ämnena från apparaterna och värdefulla resurser återvinns.

I synnerhet får den inte kastas i hushållsavfallet:

 • Lampor och ljuskällor
 • Kompaktlysrör med eller utan förkopplingsdon (lågenergilampor)
 • Fluorescerande lampor (lysrör)
 • Urladdningslampor (inklusive metallånglampor)
 • LED-lampor
 • Batterier och uppladdningsbara batterier

Lätt avtagbara ljuskällor måste tas bort och avfallshanteras separat innan den gamla apparaten lämnas in. Detsamma gäller för förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier som är lätta att ta bort samt för batterier som inte är inneslutna i den uttjänta elektriska apparaten.

Glödlampor och halogenlampor kan slängas i hushållssoporna. Om du inte är säker på vilken typ av lampa det är, vänligen lämna in den på en lämplig insamlingsplats.

Varför måste gamla elektriska apparater lämnas in till en insamlingscentral?

Elektriska apparater innehåller värdefulla resurser och föroreningar. Insamlingscentralerna lämnar de gamla apparaterna till certifierade avfallshanteringsföretag, som först kontrollerar om apparaterna kan renoveras och återanvändas. I bästa fall kan gamla produkter renoveras. Om återanvändning inte är möjlig behandlas de gamla apparaterna på motsvarande sätt. Skadliga ämnen avlägsnas från apparaterna och värdefulla resurser återvinns. Det skyddar miljön och sparar på de resurser som håller på att ta slut.

Korrekt hantering av trasiga lågenergilampor

Lågenergilampor innehåller små mängder kvicksilver, men dessa ligger långt under de lagliga gränsvärdena, så de utgör ingen hälsorisk. Du bör dock vidta några försiktighetsåtgärder om en lågenergilampa går sönder:

 • Plocka försiktigt upp fragmenten med en fuktig trasa.
 • Förpacka dem lufttätt i en plastpåse eller konserveringsburk.
 • Lämna dem till återvinningscentralen för farligt avfall.
 • Undvik hudkontakt och ventilera rummet i 20 till 30 minuter efteråt.
 • Använd inte dammsugare för att plocka upp fragmenten.

Hantering av personuppgifter vid bortskaffande av gamla apparater

Observera att varje konsument är ansvarig för att radera personuppgifter på de gamla apparater som ska kasseras.

Rapporterings- och informationsskyldigheter för tillverkare: https://www.stiftung-ear.de/de/service/statistische-daten/jahres-statistik-mitteilung