Allmänna bestämmelser och villkor

1 § Giltighet, definitioner av termer

(1) Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Tyskland (nedan: “vi” eller “Werkzeug-Garten”) driver en onlinebutik för varor under webbplatsen http://werkzeug-garten.de. Följande allmänna villkor gäller för alla tjänster mellan oss och våra kunder (nedan kallade “kund” eller “du”) i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen, om inte annat uttryckligen överenskommits.

(2) “Konsument” i den mening som avses i dessa villkor är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som inte huvudsakligen kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. “Entreprenör” är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättslig kapacitet som agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet när en rättslig transaktion ingås, varvid ett partnerskap med rättslig kapacitet är ett partnerskap som har förmågan att förvärva rättigheter och ingå skyldigheter.

§ 2 Ingående av avtal, lagring av avtalstext

(1) Följande bestämmelser om ingående av avtal gäller för beställningar som görs via vår onlinebutik på http://werkzeug-garten.de.

(2) Våra produktpresentationer på Internet är icke-bindande och inte ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal.

(3) Vid mottagande av en beställning i vår onlinebutik gäller följande bestämmelser: Kunden lämnar ett bindande avtalserbjudande genom att framgångsrikt slutföra det beställningsförfarande som tillhandahålls i vår onlinebutik. Beställningen görs i följande steg:

  1. Urval av önskade varor,
  2. Lägg till produkterna genom att klicka på motsvarande knapp (t.ex. “Lägg till i varukorgen”, “Lägg till i shoppingbagen” eller liknande),
  3. Kontrollera uppgifterna i varukorgen,
  4. Hämta orderöversikten genom att klicka på motsvarande knapp (t.ex. “Fortsätt till kassan”, “Fortsätt till betalning”, “Till orderöversikt” eller liknande),
  5. Inmatning/verifiering av adress och kontaktuppgifter, val av betalningsmetod, bekräftelse av allmänna villkor och avbeställningsregler,
  6. Om den avtalade kvaliteten på varan avviker från dess normala kvalitet och användningsvillkor, bekräftas ett negativt kvalitetsavtal,
  7. Slutför beställningen genom att klicka på knappen “Köp nu”. Detta utgör din bindande beställning.
  8. Avtalet ingås när du får en orderbekräftelse från oss inom tre arbetsdagar till den angivna e-postadressen.

(4) Om avtalet ingås, ingås avtalet med Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Tyskland.

(5) Före beställning kan kontraktsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs för att ingå avtalet, särskilt beställningsuppgifterna, de allmänna villkoren och avbeställningsreglerna, sker via e-post efter det att du har gjort beställningen, delvis automatiskt. Vi sparar inte avtalstexten efter att avtalet har ingåtts.

(6) Inmatningsfel kan korrigeras med hjälp av de vanliga tangentbords-, mus- och webbläsarfunktionerna (t.ex. webbläsarens “bakåtknapp”). De kan också korrigeras genom att avbryta orderprocessen i förtid, stänga webbläsarfönstret och upprepa processen.

(7) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med ingåendet av avtalet är delvis automatiserad via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du har angett till oss är korrekt, att mottagandet av e-post är tekniskt säkerställt och, i synnerhet, att det inte förhindras av SPAM-filter.

3 § Avtalsföremålet och produkternas väsentliga egenskaper

(1) Föremålet för avtalet är vår onlinebutik:

  1. Försäljning av varor. Vilka specifika varor som erbjuds hittar du på våra produktsidor.

(2) De väsentliga egenskaperna hos varorna framgår av varubeskrivningen. Om den avtalade kvaliteten på varan avviker från dess normala kvalitet och användningsvillkor, skall detta uttryckligen anges i varubeskrivningen (avtal om negativ kvalitet). I den mån kunden har gett sitt uttryckliga samtycke till den negativa kvalitetsavvikelsen, definierar detta föremålet för avtalet.

§ 4 Priser, fraktkostnader och leverans

(1) De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna är totalpriser och inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

(2) Respektive inköpspris måste betalas före leverans av produkten (förskottsbetalning), såvida vi inte uttryckligen erbjuder köp på konto. De betalningsmetoder som står till ditt förfogande visas under en knapp med motsvarande beteckning i onlinebutiken eller i respektive erbjudande. Om inte annat anges i de enskilda betalningssätten förfaller betalningskraven till betalning omedelbart.

(3) Utöver de angivna priserna kan fraktkostnader uppstå för leverans av produkter, såvida inte respektive artikel är märkt som fri från fraktkostnader. Fraktkostnaderna kommer att kommuniceras tydligt till dig igen på erbjudanden, i kundvagnssystemet och på orderöversikten.

(4) Om inget annat tydligt anges i produktbeskrivningen är alla produkter som erbjuds redo att skickas omedelbart (leveranstid: [ Ange värdet för default_delivery_time_text ] efter mottagande av betalning).

(5) Följande begränsningar för leveransområdet gäller: Leverans sker till följande länder: Belgien, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ungern, Österrike.

§ 5 Förbehållsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du får endast utöva en retentionsrätt i den mån den avser fordringar som härrör från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

§ 6 Rätt till uppsägning

Som konsument har du rätt att häva avtalet. Detta baseras på våra avbokningsregler.

§ 7 Avtalsspråk

Avtalsspråket är uteslutande tyska.

§ 8 Ansvar

(1) Med följande undantag är vårt ansvar för avtalsbrott och obehöriga handlingar begränsat till uppsåt eller grov vårdslöshet.

(2) Vi ansvarar utan begränsning i händelse av lätt vårdslöshet i händelse av skada på liv, lem eller hälsa eller i händelse av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse. Om vi är i dröjsmål med fullgörandet på grund av lätt vårdslöshet, om fullgörandet har blivit omöjligt eller om vi har brutit mot en väsentlig avtalsförpliktelse, ska ansvaret för sakskador och ekonomiska förluster till följd av detta begränsas till den förutsägbara skada som är typisk för avtalet. En väsentlig avtalsförpliktelse är en förpliktelse vars fullgörande är nödvändigt för att avtalet ska kunna fullgöras korrekt, vars åsidosättande äventyrar uppnåendet av syftet med avtalet och vars fullgörande du regelbundet kan förlita dig på. Detta inkluderar i synnerhet vår skyldighet att vidta åtgärder och fullgöra den avtalsenliga tjänsten, som beskrivs i § 3.

§ 9 Garanti

(1) Garantin ska regleras av de lagstadgade bestämmelserna.

(2) Som konsument uppmanas du att omedelbart efter avtalets fullgörande kontrollera varan/digitalvaran eller den tillhandahållna tjänsten avseende fullständighet, uppenbara brister och transportskador samt att så snart som möjligt meddela oss och transportören om eventuella klagomål. Om du underlåter att göra detta påverkar det naturligtvis inte dina lagstadgade garantianspråk.

§ 10 Slutbestämmelser/tvistlösning

(1) Tysk lag skall tillämpas. När det gäller konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det skydd som ges genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte återkallas (förmånlighetsprincipen).

(2) Bestämmelserna i FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor ska uttryckligen inte gälla.

(3) Om kunden är en näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, är leverantörens säte behörig domstol för alla tvister som uppstår på grund av avtalsförhållanden mellan kunden och leverantören.

(4) Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som du hittar på https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi är beredda att delta i ett tvistlösningsförfarande utanför domstol.